Vize

Včelařský klub

V posledních letech spolu s rozrůstající se zástavbou a likvidací biotopů ubývá v přírodě hmyzích opylovačů nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Některé oblasti v posledních letech navíc postihl úbytek včelstev. Důvodem byly různé nemoci přenášené parazitickými roztoči, postřiky plodin pesticidy, ale bohužel i stále se zmenšující počet těch, kteří jsou ochotni se tomuto náročnému koníčku věnovat.

061020142174 061020142170

Po zjištění, jakým tempem mizí v současné době včelí chovy, jak malá je informovanost o včelaření u nás, po prostudování různé literatury, poradě s odborníky a v souladu se současným světovým trendem městského včelaření jsme dospěli k rozhodnutí, že v zájmu ochrany přírody, zlepšení občanského života obyvatel Malé Strany a Hradčan a podpory mezigenerační spolupráce chceme vytvořit uskupení propagující chov včel a znovu obnovit tradici včelaření na území MČ Praha 1.

577683_309356555825130_1549961597_n

Chov včel je technicky, materiálně a odborně náročná záležitost. Proto jsme nejdříve vytvořili „Spolek pro založení Včelařského klubu“. V klubu se podařilo soustředit převážně místní lidi se zájmy o přírodu a včelaření a vytvořit podmínky k praktické části naplňování, uchování a předávání těchto hodnot. Uspořádali jsme několik akcí a začátkem roku 2011 také s podporou MČ Praha 1 zakoupili a umístili dvě první včelstva, o která úspěšně pečujeme a rozšiřujeme je.

Vzhledem k ubývajícímu počtu obyvatel na Hradčanech a především na celém levém břehu Vltavy je to prospěšná nová společenská aktivita, která není pouze společenskou záležitostí, ale i osvětovou činností a jejímž výsledkem je znovunalezený vztah k přírodě, k místu a setkávání generací při společných aktivitách.

Naše vize

Ve spojení s již existujícím Sdružením přátel Malé Strany a Hradčan dává naše občanské sdružení další možnost mnoha občanům Prahy 1 tvořit a zachovávat komunitní život, který na levém břehu Vltavy od nepaměti existoval. Další základní role spolku je příspěvek k zachování biodiverzity na území MČ Praha 1 – samém srdci velkoměsta.

150726_280896005337852_1460207321_n

Klub, který bude propagovat chov včel, se zasadí o zachování genia locci Hradčan a bude předávat dalším generacím nejen znalosti o tomto místě, ale především vztah k přírodě a místu v souvislosti s dějinami – včely se na Hradčanech pěstovaly v době Ferdinanda I, Rudolfa II. v 18. a 19. Století. Je historicky doloženo drobné chovatelství občanů Hradčan v přilehlých zahrádkách a zahradách a v Jelením příkopě (např. Jan Holý byl včelař, pokladník a člen představenstva Spolku pražských včelařů a vlastnil úly pod Daliborkou. Odtud jeho včely na začátku 20. století vylétaly za snůškou do Jeleního příkopu. Jan Holý byl také instruktor pletení košíků v Klárově ústavu slepců).

Leccos se nám již podařilo úspěšně zrealizovat. Do budoucna předpokládáme další akce pod širým nebem pro děti i dospělé, filmové projekce, zimní včelařské dílny a posezení, společné návštěvy včel a péči o ně, za účasti včelařů odborníků i laiků a také dalších zajímavých lidí. Na základě narůstajícího zájmu dětí a mladých lidí plánujeme vytvoření kroužku mladých včelařů tak, jak jsou známy z dlouholetých tradic včelařských spolků v naší republice.