Stanovy

Stanovy Občanského sdružení HRADČANSKÉ VČELY

Čl. 1

Název a sídlo občanského sdružení

Název:
HRADČANSKÉ VČELY

sdružení sídlí na adrese:
Nový svět 191/6

Čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby jako chovatele včel, popř. zájemce o včelařství a včelařské odborníky, zastánce ochrany přírody a krajiny a trvale udržitelného života v Praze 1 k aktivní činnosti na jeho ochranu, k popularizaci a propagaci tohoto cíle a k poskytování obecně prospěšných činností v tomto směru. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Čl. 3

Základní cíle sdružení

Základními cíly sdružení jsou zejména:

 1. Při sdružování členů a ve své činnosti, vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství a členů.
 2. Působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti.
 3. Zakládat, zřizovat a provozovat v souladu s právními předpisy chovatelská, vzdělávací, kulturní, školící a další zařízení za účelem propagace, zkvalitňování a podpory chovu včel, včelaření a zajištění včelařských potřeb.
 4. Zabezpečovat a podporovat vlastní činnosti a v součinnosti s dalšími subjekty výchovy -sledovat vývoj včelařství, spolupracovat s včelařskými a dalšími organizacemi. Spolupracovat s veterinárními orgány a Výzkumným ústavem včelařským zejména při zkvalitňování chovu včel, při tlumení a likvidaci chorob a nákaz včel, v opylovací činnosti a využití zdrojů snůšky.
 5. Chránit kvalitu života v MČ Praha 1.
 6. Poskytovat obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí v MČ Praha 1, tzn. ochrana přírody a krajiny a trvale udržitelného života v Praze 1 je náplň sdružení.
 7. Vyhledávat, aktivizovat a podporovat v Praze 1 síly k naplňování tohoto cíle.
 8. zejména pak ve spolupráci s občany ostatních MČ v Praze, či lokálními partnery rozvíjet; aktivity za účelem ochrany přírody a krajiny a trvale udržitelného života v Praze.

Čl. 4

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména:

 1. Praktická činnost členů ve spolupráci s jinými subjekty, orgány veřejné správy,
 2. výchovná a popularizační činnost a další odpovídající akce a aktivity,
 3. organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu přírody a krajiny a života ve městě,
 4. informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací, využívání vhodných forem publicity a propagace,
 5. účast v řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a trvale udržitelného života v Praze 1.

Čl. 5

Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení, pro přijetí člena je potřeba souhlas min. 4/5 členů sdružení..
 2. Členem sdružení může být i právnická osoba, jež vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jejíž písemná přihláška a případně další písemná dohoda mezi právnickou osobou a společností je schválena členskou schůzí.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly ze strany ostatních zakládajících členů vzneseny odůvodněné námitky. Zakládajícím členem může být i právnická osoba která vyvíjí činnost v souladu s cíli sdružení a jež se prostřednictvím svého zástupce účastní činnosti přípravného výboru. Zakládající členové se mohou většinou hlasů usnést, že podmínkou dalšího členství právnické osoby je uzavření písemné smlouvy se Společností ve stanovené lhůtě od její registrace.
 4. Přijetí nezletilého do svazu je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.
 5. Člen sdružení má právo:
  1. volit výbor sdružení a další orgány sdružení a být volen do těchto orgánů;
  2. předkládat návrhy, podněty a připomínky;
  3. posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti sdružení;
  4. účastnit se akcí pořádaných sdružením;
  5. platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví členská schůze;
 6. Člen sdružení má povinnost:
  1. dodržovat tyto stanovy;
  2. zaplatit zápisné a platit roční příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí. Zápisné je splatné do 14. dnů po schválení jeho členství členskou schůzí (u zakládajících členů do 14 dnů od registrace sdružení), roční členský příspěvek za běžný rok platí člen zároveň se zápisným. Členové platí roční členské příspěvky vždy do konce prvého čtvrtletí;
  3. Má-li člen včelstva umístěna na trvalém stanovišti v obvodu územní působnosti organizace ĆSV je povinen oznámit v této základní organizaci a spolupracovat s ní a je povinen plnit zejména ta ustanovení, která se týkají chovatelské práce a plnění veterinárních opatření.
 7. Na návrh výboru sdružení může členská schůze sdružení zvolit své čestné členy. Čestný člen má práva a povinnosti člena sdružení, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky.
 8. Členství ve sdružení zaniká:
  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru sdružení;
  2. rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  3. nezaplacením členských příspěvků sdružení ve dvou po sobě následujících letech;
  4. úmrtím člena sdružení – fyzické osoby;
  5. zánikem právnické osoby, jež je členem sdružení;
  6. zánikem sdružení

Čl. 6

Organizační uspořádání

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze, jejích členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
  1. schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov;
  2. zvolila na jednoleté funkční období nejméně tříčlenný výbor sdružení a případně jej odvolala
  3. zvolila 3 – 5 ti člennou revizní komisi nebo revizora sdružení;
  4. schválila zprávu o činnosti sdružení a zprávu o hospodaření za minulé období, předkládané výborem sdružení;
  5. schválila revizní zprávu, předkládanou revizní komisí;
  6. určila koncepci činnosti sdružení a jeho cíle na příští období;
  7. stanovila výši zápisného a členských příspěvků;
  8. schválila rozpočet sdružení na příští období;
  9. zvolila čestné členy sdružení;
  10. rozhodla o vyloučení člena sdružení;
  11. konstatovala, že z důvodu nezaplacení členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech zaniklo členství člena ve sdružení;
  12. rozhodla o zániku sdružení.
 2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných členů. Je usnášeníschopná, účastní-li se alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení náhradní členskou schůzi, a to nejdéle do jednoho měsíce ode dne, kdy se měla konat původní členská schůze; tato schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.
 3. Členy výboru sdružení a členy revizní komise nebo revizora sdružení volí členská Schůze tajnou volbou. Zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů. V případě obsazování více mandátů jediným hlasováním jsou mandáty obsazovány podle pořadí získaných hlasů. Pokud je při obsazování posledního mandátu zjištěna rovnost počtu hlasů odevzdaných pro více kandidátů, jsou zvoleni všichni tito kandidáti.
 4. Činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze řídí jeho výbor, který si zvolí ze svého středu předsedu a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda společnosti. Jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů ve výboru sdružení.
 5. Výbor sdružení je povinen svolat členskou schůzi do 4. týdnů, pokud o to písemně požádá alespoň jedna pětina členů sdružení.
 6. Revizní komise kontroluje ´hospodaření sdružení a připravuje revizní zprávy, které předkládá členské schůzi. Revizní komise si volí ze svého středu předsedu. Místo revizní komise může členská schůze zvolit revizora sdružení.
 7. V rámci sdružení mohou vznikat jeho regionální pobočky. Orgánem regionální pobočky je schůze členů, jež volí předsedu, případně další funkcionáře. Pokud se na tom usnese členská schůze sdružení, mohou regionální pobočky vystupovat vlastním jménem.
 8. Jménem sdružení jedná jeho předseda. V případě nepřítomnosti předsedy nebo pokud není tato funkce obsazena, jedná jménem sdružení člen výboru určený usnesením výboru. Tyto osoby jednají samostatně. Mají právo vydávat stanoviska a prohlášení jménem sdružení, a to zpravidla na základě projednání věci na členské schůzi nebo ve výboru sdružení. V hospodářských záležitostech jedná jménem sdružení statutár. Tyto osoby mohou také udělit plnou moc k zastupování.

Čl. 7

Hospodaření sdružení

 1. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli sdružení.
 2. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v článku 3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl. 4 těchto stanov.
 3. Návrh rozpočtu sdružení připravuje výbor sdružení a schvaluje členská schůze. Běžné hospodaření řídí a za toto hospodaření odpovídá pokladník sdružení. Hospodaření kontroluje revizní komise nebo revizor sdružení.

Čl. 8

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické nebo fyzické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení a jež se zabývá neziskovou činností.